Algemene voorwaarden

 

1. DEFINITIES

PhysiQ Personal Training & Coaching (hierna PhysIQ): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten. Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen PhysiQ en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’. (Sport)Activiteiten: de trainingen (Bootcamp, fitness, etc. etc.) die u kunt volgen bij PhysIQ.

Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag , te betalen aan PhysIQ. Het lesgeld betaalt u voor de credits en de abonnementen. Deze credits en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die PhysIQ geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen mee bedoeld worden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich als Deelnemer/Cliënt heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, groepsles, personal training, bootcamp of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van PhysiQ) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lidmaatschapsgeld verschuldigd.

3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door PhysIQ geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en PhysIQ niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.3 Indien zich naar het oordeel van PhysIQ onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is PhysIQ bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.4 De overeenkomst gesloten met PhysIQ is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

3.5 De opzegtermijn van een abonnement bedraagt 1 maand. Na afloop van het abonnement, loopt het abonnement automatisch maandelijks door met ook weer een opzegtermijn van 1 maand.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven

4.2 PhysIQ is bevoegd om het lesgeld te verhogen.

4.3 Indien de Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die PhysIQ in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door PhysIQ zal via de website bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

5.2 Indien PhysIQ voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is PhysiQ bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door PhysiQ schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat PhysIQ gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld/credits geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door PhysIQ anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

6.2. Deelnemer dient te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Activiteit te melden bij PhysIQ. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit bij de trainer, per telefoon door te bellen of via een email naar info@ppgt.nl. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschiedt verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld wordt dan niet gerestitueerd, of in geval van facturatie worden de kosten naderhand in rekening gebracht.

6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is PhysIQ verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van PhysIQ, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal PhysiQ mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

6.4 PhysiQ behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is PhysIQ nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van PhysIQ ligt.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN PHYSIQ

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan PhysIQ mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door PhysiQ. PhysiQ zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan PhysIQ, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij PhysIQ. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 PhysiQ is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

8.2 PhysIQ is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door PhysIQ, of instructeurs in dienst van PhysIQ, gegeven instructies.

8.3 PhysIQ is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PhysIQ. Indien PhysIQ aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van PhysIQ genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.4 Deelnemer is jegens PhysIQ aansprakelijk wanneer PhysIQ op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door PhysIQ – of instructeurs in dienst van PhysIQ – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient PhysIQ te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. PhysIQ is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is PhysIQ niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade etc. etc. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op PhysIQ, aangezien door deelname aan een Activiteit bij PhysIQ slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van PhysIQ opvolgen.

9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zonodig door PhysIQ te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop PhysIQ de situatie zal beoordelen.

9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door PhysIQ, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor PhysIQ. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door PhysIQ.

11. GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen de Deelnemer en PhysIQ over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze PhysIQ te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als PhysIQ worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

10.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan PhysIQ heeft voorgelegd.

10.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

10.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is PhysIQ aan deze keuze gebonden. Wanneer PhysIQ dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door PhysIQ schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt PhysIQ de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is PhysIQ gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

10.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan PhysIQ surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

10.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten te zijn.